Seguridad Covid-19

PRIVACITAT

Política de privacidad Xarxes Socials

D’acord amb el que s’estableix pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, RGPD, i altra normativa complementària vigent, l’informem que les seves dades seran tractades sota la responsabilitat de TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A., que informa els Usuaris que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades identificatives del Responsable del tractament:

Denominació Social: TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A.

Domicili Social: Ctra. de Montcada, 600, 08223, Terrassa, (Barcelona) CIF: A08754335

Telèfon: 902360099

E-Mail: totnet@totnet.es

Lloc Web: https://totnet.es

L’Usuari    disposa  d’un    perfil  a  la mateixa    Xarxa  Social  i  ha  decidit  de manera  voluntària unir-se a la pàgina oficial creada per TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A., mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa.

En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil. Així mateix, li indiquem que està prevista l’elaboració de perfils, a fi de conèixer els productes o serveis que més li puguin encaixar, així com la millor manera de comunicar-los-hi, d’acord amb les seves preferències o usos mostrats, i que siguin oferts per TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A.

L’Usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.

TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. té accés i tracta aquella informació pública de l’Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social i no són incorporades a cap fitxer.

Menors

L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit a menors de catorze (14) anys. Si l’usuari és menor de catorze (14) anys, adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular dels pares, tutor, o representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial de TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A., quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per menors, sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals.

Drets

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades  podrà  dirigir-se  a l’Autoritat  de Control    competent  per a presentar    la reclamació que consideri oportuna, així com també podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com a la retirada del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A., Ctra. de Montcada, 600, 08223, Terrassa, Barcelona, o bé al correu electrònic totnet@totnet.es

Utilització del perfil

TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. durà a terme les següents actuacions:

Accés a la informació pública del perfil.

Publicació en el perfil de l’Usuari de tota aquella informació ja publicada al lloc web de TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A.

Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’Usuari.

L’Usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’Usuari, una vegada unit a la pàgina oficial de TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A., podrà publicar  comentaris,  enllaços,  imatges  o  fotografies  o  qualsevol altre    tipus  de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’Usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació al lloc web, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o ataquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, de manera unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.

TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.

L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres Usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se al lloc web no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. però si que romandran a la Xarxa Social.

Rifes i promocions

TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. es reserva el dret a realitzar rifes i promocions, en els quals podrà participar l’Usuari adherit al seu lloc web. Quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, les bases de cada rifa i promoció, seran publicades en aquesta, complint sempre amb la LSSICE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala, ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A.utilitzarà la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals del RGPD-LOPDGDD i de la LSSICE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a d’altres Usuaris el lloc web de TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar-ne informats.

D’altres informacions d’interés:

TOT-NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A., podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, donats els casos, substituirà, complementarà i/o modificarà l’actual publicada. Per això l’usuari hi haurà d’accedir periòdicament, amb la finalitat de mantenir-se actualitzat.

A continuació, l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Twitter: https://twitter.com/privacy

LinkedIN: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES Youtube: https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/

Google +: https://www.google.com/intl/es_ALL/+/policy/

Darrera actualizació: 30 Septembre 2021.