Seguridad Covid-19

SECTORS

Neteja de Centres Logístics i Naus Industrials

Superfícies d’atenció especialitzada. Maquinària. Béns d’equip. Instal·lacions auxiliars a la producció …

La neteja en aquest tipus d’espais, requereix tècniques tan específiques i personalitzades que només poden realitzar-se per equips preparats de manera exclusiva.

Amb la neteja habitual no s’assoleixen tots els espais, totes les parts o tots els components. Per a la Neteja Tècnica es necessita realitzar moviments de maquinària o desmuntatge de peces; d’aquí, la necessitat de comptar amb equips especialitzats per a aquestes tasques que, a més, han de treballar en coordinació amb els serveis tècnics de client.

Les superfícies netes en els espais industrials van més enllà de la higiene, i es converteixen en una necessitat per a la seguretat i salut de les persones que els ocupen, i una garantia de la qualitat del procés industrial que s’hi porta a terme.

Tot-Net presta el servei de neteja en instal·lacions industrials i les seves àrees específiques, com:

Limpieza de silos y depósitos

també li pot interessar...

Neteges Tècniques

A Tot-Net, entenem per neteges tècniques, la qual complementen a la neteja ordinària en els diferents espais i sectors on es presta el servei: la maquinària, els béns d’equip i les instal·lacions industrials solen ser les zones preferents d’actuació.

SOL·LICITI PRESSUPOST

Truca al telèfon 900.330.099 o escriu-nos i explica’ns què necessites.

Ens esforcem per proporcionar a cada client un servei únic i personalitzat. Obtindràs un pressupost de neteja a mida i adaptat a les teves necessitats.

DUBTES

Preguntes Freqüents

Tot el que necessites saber

La neteja tècnica és aquella que es complementa amb la neteja ordinària en maquinària, béns d’equip i instal·lacions industrials. Cal que aquest tipus de neteja es dugui a terme al costat dels serveis tècnics de client.

Normalment, aquest tipus de neteja es realitza en línies transportadores, maquinària, cabines de pintura, circuits de ventilació, condensadors o armaris elèctrics.

Comprar productes de neteja industrial i d’higiene és molt senzill, si es realitza a través de Tot Net. I és que disposem d’una completa línia d’higiene amb servei de lliurament inclòs tant per a tots aquells clients que tinguin contractat un servei de manteniment com per els que només necessiten el subministrament d’aquests.

Tots els productes subministrats estan validats per departaments de qualitat i homologació i compten amb una fitxa tècnica i de seguretat.

La neteja d’equips industrials es pot dur a terme fent ús de diferents tècniques com l’ús d’aigua a pressió, la neteja amb escuma, la neteja amb vapor sec, la neteja per immersió o la neteja in situ (quan la maquinària a netejar és de grans dimensions i no es pot desmuntar).

Aquests tipus de neteja s’han de fer utilitzant màquines específiques com aspiradors professionals, escombradores o màquines de neteja d’injecció i extracció.

Una de les millors èpoques per a la neteja de maquinària industrial és l’estiu, ja que és en aquesta estació en què moltes empreses disminueixen la seva producció o fins i tot la detenen.

Així, és molt més fàcil dur a terme neteges a fons – especialment en sostres i reixetes de ventilació, llocs propicis per a la proliferació de microorganismes i bacteris. Amb la neteja de la maquinària i dels espais en què està ubicada obtenim més lluminositat i espais lliures d’insectes.

Per calcular el preu de la neteja de naus industrials al departament tècnic de Tot-Net visita prèviament les instal·lacions i determina després quin servei és el més apropiat per a les necessitats del client en base a les peculiaritats de la seva activitat, els metres quadrats de la seva superfície i la periodicitat amb que necessiti el servei. Es tracta d’una anàlisi en què també té molt a aportar el nostre departament de Qualitat.

En cas que el client ja compti amb un servei de neteja prèviament, Tot Net pot realitzar una auditoria i valorar si s’ajusta als requeriments del seu sector, oferint a més un pressupost que permeti reduir costos sense que afecti la qualitat de el servei o millorar aquesta.

Mitjançant l’estandardització dels sistemes de neteja i la inversió en R + D + I, Tot Net ha desenvolupat un mètode propi que facilita realitzar un servei a mida de cada client, reduint costos en termes generals entre un 7% i un 10%. És el resultat d’un estudi de dades recollides des de 2011 i que busca aconseguir la màxima eficiència. A l’treballar tots els seus empleats de la mateixa manera, aquests poden aplicar els seus coneixements a qualsevol lloc dins del seu departament, de manera que una possible baixa circumstancial no alteri el servei quan el professional habitual sigui substituït.

Una superfície gran d’ús industrial sol acumular molta brutícia depenent del material que s’emmagatzemi o manufacturi en ella. A l’hora de contractar una empresa de neteja de naus industrials hem de tenir en compte múltiples factors. Aquests són els que per a Neteges Tot Net, amb més de 50 anys d’experiència en el sector, garanteixen trobar un servei professional de major confiança:

1.- Les tasques que han de realitzar-se: les peculiaritats de cada sector determinen el tipus de neteja que ha de dur-se a terme en cada nau industrial. Depenent de l’activitat que normalment es realitzi allí, l’estat i dimensió de les instal·lacions, els béns d’equip amb els quals comptin i la maquinària que s’usi dins, el seu manteniment tindrà diferents exigències. Portarà associat un determinat nombre d’hores i una formació especialitzada (per exemple per a fer treballs en altura de sostres, sistemes de ventilació o cristalls). A més, haurem d’establir cada quant temps és aconsellable realitzar les neteges ordinàries i si en algun cas és necessària una anomenada neteja tècnica que precisi del desmuntatge de maquinària interna. També determinar si, a més de netejar i desgreixar, es necessita desinfectar l’espai.

2.- El compliment de la normativa vigent: Les companyies de neteja professionals han d’estar registrades legalment i comptar amb una assegurança de responsabilitat civil amb el qual assumir qualsevol imprevist. Els seus treballadors han d’estar assegurats i estar al corrent de com actuar des del seu lloc de treball d’acord amb el pla de prevenció de riscos laborals de l’empresa. A més, existeixen una sèrie de certificats la possessió dels quals garanteix una bona elecció, com el Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat, pel qual en aquest cas una empresa de neteja demostra que compleix amb la normativa UNE-EN ISO9001:2008.

3.- Els productes químics i la maquinària a emprar: En moltes ocasions una neteja professional ha d’executar-se amb un producte químic específic (la qual cosa va en funció del tipus de residu que calgui eliminar, que determina si hem d’usar detergents àcids, alcalins o neutres, amb PH diferents, desgreixadors, netejadors dielèctrics, desemmotllants, etc.) i cal tenir molt en compte el seu nivell de toxicitat per a no posar en risc la salut de les persones. El responsable de la neteja ha de valorar quina és la millor opció i manejar un assortiment de productes d’ús professional homologats que el client també pugui triar (per exemple en cas que desitgi que siguin ecològics). A més, deu saber quines màquines usar en cada cas perquè la higienització sigui òptima sense danyar les superfícies (rotatives abrillantadores, hidronetejadores a pressió, elevadores per a neteja de sostres i cristalls, etc.).

4.- L’experiència dels professionals i el seu nivell de formació: Quan l’experiència d’una plantilla de treballadors és àmplia es reflecteix en els resultats. Un bon equip de professionals de la neteja sol rebre formació de manera contínua per a estar al corrent de les necessitats del mercat, els protocols de funcionament i les normatives que cal seguir. En aquest sentit, cada vegada existeixen més empreses que incorporen al seu sistema de treball l’anomenada universitat corporativa per a gestionar el coneixement dels seus treballadors. Tot Net és una d’elles.

5.- Que una oferta en el preu no comporti pitjor qualitat del servei: Sempre és aconsellable comparar preus, i com a clients tendim a buscar la millor oferta de totes, però la qualitat del servei ha de ser el que finalment ens faci decidir a quina empresa triar quan es tracta de la neteja, ja que la imatge d’una companyia i la salut dels qui comparteixen el seu espai de treball depenen molt de les condicions d’higiene que hi hagi.

El departament tècnic de Tot Net està a la seva disposició per a proporcionar-li un pressupost sense compromís després de valorar les seves instal·lacions.

La neteja industrial requereix l’ús de maquinària adequada que ens ajudi a dur a terme aquesta tasca de la manera més ràpida i còmodament possible.

Per a això podem comptar amb 3 tipus diferents de maquinària:

Màquines per escombrar. Especialment usades per a espais exteriors on es fan servir per recollir la brutícia de paviments, carreteres i voreres.
Màquines de fregar. Es tracta de màquines multifunció ja que amb elles és possible escombrar, fregar i assecar el terra d’una sola passada. Algunes es poden conduir des d’un seient i altres han de manejar a peu. Depenent de la mida de l’espai a netejar, comptarem amb dipòsit d’aigua i detergent més o menys gran.
Aspiradores professionals. Capaços d’aspirar i absorbir líquids, estan especialment pensades per a la realització de neteges en profunditat o una neteja de final d’obra en una fàbrica.
Màquines d’injecció-extracció. El seu objectiu principal és la neteja de tapisseria, moquetes i catifes mitjançant la injecció d’escuma netejadora en els teixits. A partir d’aquí, la màquina absorbeix l’escuma i aconsegueix deixar la tapisseria impecable.
Per a més informació sobre el tipus de maquinària que s’usa per a la neteja industrial a Barcelona, ​​no dubti en posar-se en contacte amb l’equip de Tot- Net.

Són diverses les tècniques, algunes d’elles amb cert grau de complexitat:

Neteja manual i in situ. Aquest tipus de neteja es realitza amb l’ajuda d’estris com raspalls, pals de fregar, fregalls i draps, i està destinada a la neteja de banys o oficines. De vegades, és necessari utilitzar aquesta tècnica per a la neteja de maquinària molt gran impossible de desmuntar per peces.


Ús d’aigua a pressió. Projecció d’un potent raig d’aigua sobre la superfície o la peça que es vulgui netejar. Ha de realitzar-se en un espai adequat, ja sigui exterior o en una sala amb desguassos.


Neteja amb vapor sec. El vapor que s’aplica conté un 5% d’aigua i és extremadament útil per desinfectar i netejar en profunditat d’una manera ecològica. La neteja amb vapor sec ha de ser duta a terme per un professional que vagi protegit adequadament.


Neteja industrial per immersió. Tècnica de neteja per netejar peces petites i que es pot realitzar de forma manual o amb maquinària específica. Moltes vegades, aquest tipus de neteja es combina amb l’ús d’ultrasons, ja que la potencien.


Neteja amb escuma. L’escuma s’ha d’aplicar sobre la superfície a netejar i deixar-la actuar durant al menys 20 minuts, per a aclarir posteriorment i eliminar la brutícia.


Neteja amb raig de sorra. Els raigs de sorra es fan servir principalment per netejar façanes. S’aplica sorra a pressió sobre la superfície i, d’aquesta manera, eliminem la brutícia superficial. Aquest tipus de neteja es recomana especialment quan les parets s’han tacat de fum i greix.

Entre els avantatges d’una bona neteja industrial a Barcelona podem trobar les següents:

  •         Prevenció de multes i sancions per una higiene deficient.
  •     Correcte funcionament de la maquinària i dels sistemes de ventilació i refrigeració.
  •       Major salubritat i qualitat dels productes que es produeixen – especialment els relacionats amb la indústria alimentària.
  •    Millor estat de salut dels treballadors, ja que deixen d’estar exposats a riscos o malalties.

Si necessiteu una neteja industrial efectiva, no dubteu en posar-vos en contacte amb l’equip de Neteges Tot-Net.

A part de la neteja de terres, banys, superfícies, laboratoris o magatzems, els serveis de neteja industrial a Barcelonatambé inclouen els següents:

  • Neteja amb raig d’aigua. El rentat a pressió s’utilitza per a l’eliminació de pintura i plom. S’empra principalment en grans projectes d’eliminació de massilles i recobriments en superfícies verticals i horitzontals.
  • Eliminació i reducció de plom. L’eliminació de plom inclou l’ús de productes químics per descompondre diversos revestiments que contenen plom i derivats.
  • Neteja de vessaments de mercuri. S’utilitza quan s’elimina el vapor de mercuri i les seves fonts.
  • Eliminació de floridura. Certs tipus de floridura poden causar problemes de salut en els treballadors de la indústria. Per això és necessari realitzar les proves necessàries per assegurar una àrea de contenció i eliminar la floridura adequadament.
  • Descontaminació per vessaments químics.
  • Aspiració industrial de productes químics, encenalls de metall, runes, brutícia i més.

Els serveis de neteja industrial inclouen el compliment d’una sèrie de requeriments establerts per la pròpia indústria i l’administració, així com els mitjans adequats per a garantir la neteja i higienització tant de laboratoris, com de zones d’ús comú, laboratoris o sales d’aire.

Per a més informació, no dubti a consultar les garanties de servei de Tot Net en el qual s’inclou el seu propi sistema de qualitat.

Els serveis de neteja industrial que ofereix Tot-Net se centren en la neteja de la indústria química i farmacèutica, i de la indústria alimentària.

Parlem de serveis molt especialitzats en els que és essencial el compliment d’uns requeriments prèviament establerts en programes de neteja i desinfecció, i per als quals els equips professionals de Tot-Net estan formats – especialment en la presa de mostres i en les anàlisis de seguiment i control bacteriològic, considerats com a elements fonamentals en aquest tipus de serveis.

La neteja tècnica industrial de sistemes de ventilació és totalment indispensable, ja que es tracta d’espais en què la proliferació de microorganismes és elevada. Això comporta que les persones que respirin aquest aire es puguin veure afectades en termes de salut i productivitat.

És per això que és necessari realitzar una inspecció rutinària de la qualitat ambiental dels interiors, tant en locals d’ús públic com en la indústria alimentària, seguint els protocols establerts per la normativa RITE 2018.

Sí, Tot-Net disposa d’un programa de formació per a netejadors i netejadores que té com a objectiu principal donar a conèixer totes les claus de la neteja professional per a realitzar-la millor i de forma segura.

Aquesta formació s’imparteix de forma contínua per millorar, així també, la sostenibilitat mediambiental de les seves activitats i processos; un fet que l’ha portat a ser auditada per AENOR i ser pionera en un tipus de metodologia pioner en el sector de la neteja.

Sí, hi ha mètodes de neteja tècnica i higienització que, empreses com Tot Net, apliquen per millorar l’estandardització dels processos de treball i els sistemes de neteja. En el cas de Tot Net, i gràcies a la inversió que l’empresa realitza en matèria d’I + D + I, es genera un mètode estandarditzat propi que aconsegueix cobrir totes aquelles necessitats requerides pels clients en matèria de neteja i higienització.

A més, el mètode s’aconsegueix reduir el cost en els pressupostos anuals de el client entre un 7 i un 10%. Cal destacar que gràcies a el procés de neteja estàndard que s’aplica Tot Net, el treball realitzat pel personal és molt més eficient i qualsevol treballador és capaç de desenvolupar el seu treball sense importar el lloc que sigui.

Sí, es tracta de serveis tècnics basats en l’estudi de noves metodologies i maquinàries per a la realització de neteges i l’optimització d’aquests serveis.

Sota el paraigua de “Facility Services”, Tot-Net ofereix als seus clients l’opció d’externalitzar:

Serveis de càtering amb un tracte personalitzat i menús per a grups i esdeveniments especials.


Serveis tècnics per al manteniment d’instal·lacions i maquinària lleugera o pesada.


Serveis auxiliars com el de consergeria, el repartiment de correspondència o el tractament selectiu de residus.

Per sol·licitar un pressupost d’un servei de neteja tècnica, cal contactar amb Tot Net a través del nostre formulari de contacte o per via telefònica. A partir d’aquí, el departament tècnic, juntament amb els departaments de Qualitat i I + D + I, elaborarà una anàlisi de les instal·lacions i les peculiaritats de el sector a el qual pertany l’empresa que sol·licita el pressupost amb l’objectiu de determinar el servei que millor s’adapta a les necessitats de l’empresa.

A més, també es realitzarà un auditoria dels actuals serveis de neteja, en cas de disposar-ne, que determinarà si el servei rebut és adequat a les seves necessitats.

La neteja de magatzems que porta a terme Tot Net per als seus clients consisteix en l’aplicació de nous sistemes d’aspiració de pols, així com l’ús de maquinària especial per a l’escombrat i fregat.

En cas de tractar-se de magatzems pertanyents a la indústria farmacèutica, s’aplica el protocol corresponent per a aquest tipus de casos.

Per a la neteja de portes enrotllables metàl·liques industrials cal dur a terme quatre passos:

Neteja de la pols que es trobi en la superfície de la porta, així com el greix i les restes acumulades de brutícia. Per fer-ho, recomanem l’ús d’un sabó neutre que aplicarem mitjançant un drap o una esponja.


Un cop aplicat el sabó i neteja la superfície de la porta, aclarirem les restes amb aigua – això sí, mai amb aigua a pressió ja que podríem fer malbé la porta.


Assecat amb un drap.


Si es vol donar brillantor a la porta, aplicarem una capa de cera.

La brutícia que es genera normalment en la indústria propicia una neteja de naus industrials eficient amb l’objectiu de no només mantenir les superfícies el més netes possibles, sinó també assegurar la seguretat i la salut de totes aquelles persones que treballen sobre elles.

En conseqüència, tasques com el desgreixatge i la desinfecció esdevenen fonamentals.

Sí, Tot-Net disposa de certificació per a la neteja industrial a Barcelona que està acreditada per AENOR. A més, el seu sistema de qualitat es basa en la norma ISO 9001 i el de Medi Ambient a la norma ISO 14001.

Així mateix, en termes de prevenció de riscos laborals i de vigilància de la salut, el sistema aplicat per Tot Net està subjecte a la norma OHSAS 18001.

En la neteja d’equips industrials es poden dur a terme diverses tècniques com la neteja manual, l’ús d’aigua a pressió, la neteja amb vapor sec, la neteja per remull o immersió, la neteja amb escuma o raig de sorra, i la neteja in situ – especialment indicada per a la neteja de maquinària industrial de grans dimensions que no és possible desmuntar.

Per poder dur a terme aquest tipus de neteja, és necessari l’ús de maquinària específica com escombradores, aspiradors professionals, o màquines de neteja per injecció i extracció.

A continuació enumerarem les principals diferències entre desinfecció i esterilització:

– El principal objectiu de l’esterilització és la destrucció de qualsevol tipus de vida microbiana. Un exemple de procés d’esterilització s’aplicaria en instruments quirúrgics.

– La desinfecció, d’altra banda, és un procés durant el qual es destrueix bona part de la vida microbiana o s’intenten inhibir els efectes nocius dels microbis en humans. La desinfecció, per exemple, ocorre quan vam netejar un vàter.

– No obstant això, els desinfectants no poden eliminar espores – cosa que sí que és possible mitjançant l’esterilització.

– Amb una desinfecció aconseguim un nivell de neteja ‘adequat’, mentre que amb l’esterilització, el nivell és ‘extrem’.

– Finalment, el temps que ocupa un procés d’esterilització és molt més perllongat que el d’un de desinfecció.

A Tot-Net creiem que la millor època de l’any per a la neteja de naus industrials i maquinària és l’estiu, un moment en què la majoria d’empreses estan de vacances.

D’aquesta manera, les neteges i desinfeccions es poden realitzar a fons, especialment la dels sostres on els microorganismes solen proliferar en reixetes de ventilació, i obtenir així espais més lluminosos i lliures d’insectes.

T’interessen els nostres serveis o vols fer-nos una consulta? Som aquí per ajudar-te.